วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทรัพย์ ทรัพย์สิน

ทรัพย์ , ทรัพย์สิน
-ทรัพย์  หมายถึง  วัตถุที่มีรูปร่าง  /  ทรัพย์สินหมายความรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (มาตรา ๑๓๘)  /  สิทธิเช่าซื้อที่ดินพร้อมอาคารของจำเลยที่มีอยู่ต่อการเคหะแห่งชาติ  เป็นทรัพย์สิน  /  อสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ที่ดินและทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินในลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินด้วย
/ สังหาริมทรัพย์  ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหลายอันอาจขนเคลื่อนจากที่แห่งหนึ่งไปแห่งอื่นได้  รวมทั้งสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์  /   สิทธิการเช่าอาคาร ไม่ใช่เป็นสิทธิอันเกี่ยวด้วยสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์  จึงไม่อาจจำนำได้  / สภาพสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นส่วนควบของที่ดินนั้น  เมืื่อมีการขายที่ดินโดยไม่ระบุให้ชัดเจนว่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย ถือได้ว่าผู้ซื้อที่ดินได้กรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างนั้นด้วยตามหลักเรื่องส่วนควบ  ถ้าตกลงกันชัดแจ้งว่าตกลงซื้อขายกันเฉพาะที่ดินแล้วก็ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย  แต่ถ้าต่อมาผู้ซื้อตกลงซื้อสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินอีก  ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ์ตามหลักส่วนควบ  โดยไม่จำต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ /  ถ้าเป็นเพียงสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินแล้ว   ระหว่างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอน   ก็ยังถือไม่ได้ว่าสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าของที่ดิน  ตามหลักเรื่องส่วนควบ   แม้จะส่งมอบสิ่งปลูกสร้างให้ผู้จะซื้อแล้วก็ตาม  ทั้งนี้เพราะเจตนาในการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อขายอยู่ที่การจดทะเบียนโอนเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น