วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ระบอบการปกครองและระบบการเมือง

กฎหมาย รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
...ประเทศต่างๆในโลก มีระบอบการปกครองเป็น 2 ระบอบ คือ
1)ระบอบประชาธิปไตย
2)ระบอบเผด็จการ
..ตัวอย่างประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศไทย และตัวอย่างประเทศที่ปกครองระบอบเผด็จการ เช่น ประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีระบบการเมืองอยู่สามระบบ คือ
1)ระบบรัฐสภา
2)ระบบประธานาธิบดี
3)ระบบกึ่งสภากึ่งประธานาธิบดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น