วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

9-6-55 13.05-17.00

9-6-55 13.05-17.00
ดร.กิจบดี
-ระบบศาล
ระบบศาลเดี่ยว ประชาชน ประชาชน ศาลยุติธรรม
ประชาชน เจ้าหน้าที่
ระบบศาลคู่

-Model
ครอบครัว ชุมชน เมือง
ชาย หัวหน้า เจ้าเมือง
สัญชาตญาณ จารีต กฏหมาย
. .-การแบ่งแยกอำนาจเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ ระหว่างอำนาจทั้ง ๓ มิให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งได้อย่างอิสระจะต้องขึ้นอยู่กับอีกอำนาจหรือการใช้อำนาจของแต่ละอำนาจจนต้องตรวจสอบได้
. .-เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนจากการใช้อำนาจของผู้ปกครอง
(หัวใจของ ข้อสอบคือ ปรัชญาและหลักกฎหมายของกฎหมายมหาชน)
. .-จากหลักการแบ่งแยกอำนาจได้พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยมี ๓ ระบบด้วยกัน
. .๑.ระบบรัฐสภา มีอังกฤษเป็นแม่แบบ
. .๒.ระบบประธานาธิบดี มี สหรัฐอเมริกา
. .๓.ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา มีฝรั่งเศสเป็นแม่แบบ
ระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าระบบใด มีหลักการเดียวกัน คือ
. .๑."หลักของความเสมอภาค" หมายความว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ปัญหาคือระบบอุปถัมภ์ในบ้านเรา
. .๒."หลักการมีส่วนร่วม" หมายความว่า ผู้ที่จะเข้าไปใช้อำนาจทางปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของประชาชน จึงเกิดกระบวนการเลือกตั้ง
. .๓."หลักการใช้อำนาจ" เมื่อได้อำนาจมาแล้วต้องใช้อำนาจนั้นเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
. .๔."หลักการตรวจสอบ" หมายความว่า การใช้อำนาจต้องสามารถควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ (อ่านในพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ และใช้สอบได้ด้วยและใช้ในการทำรายงานได้ด้วย ในนั้นบอกถึงหลักการใช้อำนาจ หลักต่างๆ หลักความทั่วถึง หลักมีคุณค่า )
อธิบาย
. .-จากหลักการแบ่งแยกอำนาจ และหลักการของระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกนำมารวมกันเรียกว่า หลักนิติรัฐ
. .-หลักนิติรัฐคือ หลักการปกครองโดยกฎหมาย (ไม่ใช่กฎหมายเป็นใหญ่) กม.ต้องมาจากประชาชน มาด้วยความถูกต้อง การใช้อำนาจในทางปกครอง ในทุกระดับจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ อำนาจและหน้าที่ไว้ และการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวจะต้องตรวจสอบได้ด้วยประโยชน์สุดท้ายคือประชาชน
. .-จากหลักการต่างๆที่กล่าวมา ถูกนำไปใช้เป็น แนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิบไตย (๔ หลักการที่สำคัญ)
. .๑.หลักการแบ่งแยกอำนาจ ประชาชน
. .๒.หลักความเสมอภาค
. .๓.หลักการมีส่วนรวม (ให้เลิกโกง ให้มีความสำนึกของผู้)
. .๔.หลักการใช้อำนาจ - ใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
. .๕.หลักการตรวจสอบ
. .-เมื่อก่อน การปกครองระบอบสมบูรณายสิทธิราช --->ประชาชนถูกข่มเหงรังแก การรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน นี้คือ ปรัชญาของกฎหมายมหาชน หลักการแบ่งแยกอำนาจ ๓ อย่าง เพื่อให้แต่ละอำนาจตรวจสอบและถ่วงดุลกันได้ เพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางนี้ ----- พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่า อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส มีหลักการ ๓ อย่าง
รวมเรียกว่าหลักนิติรัฐ เพื่อจุดหมายคือประชาชน แล้วนำหลักการทั้งหมดมาร่างเป็นระบอบประชาธิปไตย

กม.รัฐธรรมนูญ
. .-ดูอำนาจปกครองในรัฐธรรมนูญ
. .ศาลใช้อำนาจตุลาการ
. .รัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติ
. .คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหาร นรม.๑ , รมต.ไม่เกิน ๓๕นาย กำกับดูแล ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
. .-ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องการบังคับบัญชา
. .-ส่วนท้องถิ่น เป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
. .อำนาจนิติบัญญัติ มาตรา ๘๘ มี สส.๕๐๐ และ สว.๑๕๐ รวมเป็นรัฐสภา
. .-ที่มาของแต่ละอำนาจ
. .-อำนาจนิติบัญญัติ ใช้หลักความเสมอภาค มาจากการเลือกตั้งของหลักความมีส่วนร่วม เลือกตั้งชอบด้วยกฏหมายหรือไม่
. .-อำนาจบริหาร นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้งหรือ สส. ต้องไม่ขัดต่อหลักความชอบด้วยกฏหมายคือ คุณสมบัติ,อายุ,ไม่มีประวัติในการต้องโทษ การที่เราจะเข้าไปสู่อำนาจกระบวนการที่มาต้องชอบด้วยกฏหมาย
(ข้อสอบ กฎหมายมหาชนเป็นอย่างไร กฎหมายมหาชนใช้อย่างไร)
. .-
JACKIE.......
พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
รอง ผกก. ฝ่ายปกครอง ๑ บก.ปค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น