วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า คำถาม

   แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตร. (บก.ปค.) 

ชื่อ นรต................................................................................................ สังกัด หมวด.......... กองร้อยที่................. ปค.๑ บก.ปค. วันที่.............../................../................


๑.ข้อใดถูกต้องที่สุด ท่าวิ่งจากการเดิน ใช้คำบอกว่า “ว่ิง,หน้า,วิ่ง” ตามคำแนะนำสำหรับผู้ฝึกในการฝึกหัดท่าวิ่งจากการเดินในแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าฯ
ก.ในการฝึกหัดท่าวิ่งจากการเดิน ให้ใช้คำบอกว่า “วิ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นและให้ใช้คำบอกว่า “หน้า” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง และคำบอกว่า “วิ่ง” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้น
ข.ในการฝึกหัดท่าวิ่งจากการเดิน ให้ใช้คำบอกว่า “วิ่ง” ในขณะที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้และให้ใช้คำบอกว่า “หน้า” เมื่อเท้าอีกข้างตกถึงพื้น และคำบอกว่า “วิ่ง” เมื่อเท้าข้างที่ตกถึงพื้นในคำบอกว่า “วิ่ง” ครั้งแรก ตกถึงพื้นอีกครั้ง
ค.ในการฝึกหัดท่าวิ่งจากการเดิน ให้ใช้คำบอกว่า “วิ่ง” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้นและให้ใช้คำบอกว่า “หน้า” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง และคำบอกว่า “วิ่ง” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง
ง.ในการฝึกหัดท่าวิ่งจากการเดิน ให้ใช้คำบอกว่า “วิ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นและให้ใช้คำบอกว่า “หน้า” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง และคำบอกว่า “วิ่ง” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง
จ.มีข้อถูกมากกว่าสามข้อ
pastedGraphic.pdf๒.ท่าพักตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่ามี ๔ ท่า ได้แก่
ก.ท่าพักตามระเบียบ,ท่าพักตามปกติ,ท่าพักตามสบาย,ท่าพักแถว
ข.ท่าปกติพัก,ท่าตามระเบียบพัก,ท่าพักปกติพัก,ท่าพักแถวพัก
ค.ท่าพักตามระเบียบ,ท่าพักตามปกติ,ท่าตามสบายพัก,ท่าพักแถว
ง.ท่าตามระเบียบพัก,ท่าพักตามปกติ,ท่าพักตามสบาย,ท่าพักแถว
จ.ไม่มีข้อใดถูก
pastedGraphic_1.pdf๓.ข้อใดถูกต้องที่สุด  สำหรับการปฏิบัติท่าหันในเวลาเดินในกรณีฝึก ท่าขวาหันในเวลาเดิน
ก.การใช้คำบอกคำสั่งว่า “ขวา-หัน” (คำบอกแบ่ง) โดยมีคำแนะนำสำหรับผู้ฝึก ในการฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใชัคำบอกว่า “หัน”ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง  โดยการปฏิบัติขณะหมุนตัวในท่าขวาหันในเวลาเดิน  มือทั้งสองข้างยังคงกำหลวม
ข.การใช้คำบอกคำสั่งว่า “ขวา-หัน” (คำบอกแบ่ง) โดยมีคำแนะนำสำหรับผู้ฝึก ในการฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใชัคำบอกว่า “หัน”ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง  โดยการปฏิบัติขณะหมุนตัวในท่าขวาหันในเวลาเดิน  มือทั้งสองข้างเหยียดตรงอยู่ข้างลำตัว  ข้อมือไม่หัก พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกันกับนิ้วมือทั้งสองข้างเรียงชิดติดกัน  นิ้วกลางแตะที่ตรงกึ่งกลางขาท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือด้านนิ้วก้อยออกไปด้านข้างเล็กน้อย ก.การใช้คำบอกคำสั่งว่า “ขวาหัน” (คำบอกรวด) โดยมีคำแนะนำสำหรับผู้ฝึก ในการฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใชัคำบอกว่า “หัน”ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง  โดยการปฏิบัติขณะหมุนตัวในท่าขวาหันในเวลาเดิน  มือทั้งสองข้างยังคงกำหลวม
ค.การใช้คำบอกคำสั่งว่า “ขวา-หัน” (คำบอกเป็นคำๆ) โดยมีคำแนะนำสำหรับผู้ฝึก ในการฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใชัคำบอกว่า “หัน”ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง  โดยการปฏิบัติขณะหมุนตัวในท่าขวาหันในเวลาเดิน  มือทั้งสองข้างเหยียดตรงอยู่ข้างลำตัว  ข้อมือไม่หัก พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกันกับนิ้วมือทั้งสองข้างเรียงชิดติดกัน  นิ้วกลางแตะที่ตรงกึ่งกลางขาท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือด้านนิ้วก้อยออกไปด้านข้างเล็กน้อย
จ.ถูกมากกว่าสองข้อ
pastedGraphic_2.pdf

๔.ท่าซอยเท้าจากการเดิน ที่มีคำบอกว่า “ซอยเท้า”  ตามคำแนะนำสำหรับผู้ฝึก  ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.ในการฝึกหัดท่าซอยเท้าจาการเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ซอย” ในขณะเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “เท้า” ในขณะเท้าข้างนั้นตกถึงพื้นอีกครั้งหนึ่งในก้าวถัดไป
ข.ในการฝึกหัดท่าซอยเท้าจาการเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ซอย” ในขณะเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “เท้า” ในขณะเท้าอีกข้างตกถึงพื้นในก้าวถัดไป
ค.ในการฝึกหัดท่าซอยเท้าจาการเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ซอย” ในขณะเท้าข้างซ้ายตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “เท้า” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้งหนึ่งในก้าวถัดไป
ง.ในการฝึกหัดท่าซอยเท้าจาการเดิน  ให้ใช้คำบอกว่า “ซอย” ในขณะเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “เท้า” ในขณะเท้าข้างซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งหนึ่งในก้าวถัดไป
จ.มีข้อถูกมากกว่าสองข้อ
pastedGraphic_3.pdf๕.กรณีตำรวจไม่ได้อยู่ในแถว  แต่อยู่ในลักษณะรวมกันอยู่ในความควบคุม เช่น นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในห้องประชุม  การใช้คำบอกในการทำการเคารพ ที่เป็นหลักนิยมในการสั่งข้อใดถูกต้อง
ก.ทั้งหมด - ตรง
ข.ระวัง - ตรง
ค.ทั้งหมด - แถว - ตรง
ง.แถว - ตรง
จ.มีข้อถูกจำนวนสองข้อ
pastedGraphic_4.pdf๖.ข้อถูกต้องที่สุด  ท่าหยุดจากการวิ่ง มี ๕ จังหวะ ใช้คำบอกว่า “แถว - หยุด”  ซึ่งคำแนะนำสำหรับผู้ฝึกตามแบบข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.คำบอกว่า “แถว” ในขณะที่เท้าข้างขวาตกลงถึงพื้น  และให้ใช้คำบอกว่า “หยุด” ในขณะที่เท้าข้างซ้ายตกถึงพื้น มีจังหวะดังนี้
จังหวะหนึ่ง-เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “แถว-หยุด” ให้ก้าวเท้าลดความเร็วลง
จังหวะสอง-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสาม-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสี่-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะห้า-ให้ก้าวเท้าตบลงกับพื้นอย่างแข็งแรง  หยุดวิ่งโดยมือทั้งสองข้างยังคงกำหลวมอยู่ราวนมและนำเท้าหลังมาชิดเท้าหน้า พร้อมกับสะบัดมือและแขนทั้งสองข้างมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ข.คำบอกว่า “แถว” ในขณะที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งตกลงถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หยุด” ในขณะที่เท้าข้างนั้นตกถึงพื้นอีกครั้ง มีจังหวะดังนี้
จังหวะหนึ่ง-เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “แถว-หยุด” ให้ก้าวเท้าลดความเร็วลง
จังหวะสอง-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสาม-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสี่-ให้ก้าวเท้าตบลงกับพื้นอย่างแข็งแรง  หยุดวิ่งโดยมือทั้งสองข้างยังคงกำหลวมอยู่ราวนม
จังหวะห้า-ให้นำเท้าหลังมาชิดเท้าหน้า พร้อมกับสะบัดมือและแขนทั้งสองข้างมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ค.คำบอกว่า “แถว” ในขณะที่เท้าข้างซ้ายตกลงถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “หยุด” ในขณะที่เท้าข้างขวาตกถึงพื้น มีจังหวะดังนี้
จังหวะหนึ่ง-เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “แถว-หยุด” ให้ก้าวเท้าลดความเร็วลง
จังหวะสอง-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสาม-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสี่-ให้ก้าวเท้าตบลงกับพื้นอย่างแข็งแรง  หยุดวิ่งโดยมือทั้งสองข้างยังคงกำหลวมอยู่ราวนม
จังหวะห้า-ให้นำเท้าหลังมาชิดเท้าหน้า พร้อมกับสะบัดมือและแขนทั้งสองข้างมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ง.คำบอกว่า “แถว” ในขณะที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งตกลงถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หยุด” ในขณะที่เท้าอีกข้างตกถึงพื้น มีจังหวะดังนี้
จังหวะหนึ่ง-เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “แถว-หยุด” ให้ก้าวเท้าลดความเร็วลง
จังหวะสอง-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสาม-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะสี่-ให้ก้าวเท้ากระโดดยั้งตัวลดความเร็วต่อไป
จังหวะห้า-ให้ก้าวเท้าตบลงกับพื้นอย่างแข็งแรง  หยุดวิ่งโดยมือทั้งสองข้างยังคงกำหลวมอยู่ราวนมและนำเท้าหลังมาชิดเท้าหน้า พร้อมกับสะบัดมือและแขนทั้งสองข้างมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
จ.ไม่มีข้อใดถูกต้องตามแบบฝึกของ ตร.
๗.ท่าตรงในลักษระของการเคาพด้วยท่าตรงขณะอยู่ในแถว ใช้คำบอกว่าอย่างไร เป็นคำบอกประเภทอย่างไร
ก."แถว - ตรง" เป็นคำบอกประเภท "คำบอกแบ่ง"
ข."แถวตรง"  เป็นคำบอกประเภท "คำบอกรวด"
ค."แถว - ตรง"เป็นคำบอกประเภท "คำบอกเป็นคำๆ"
ง."แถวตรง" เป็นคำบอกประเภท "คำบอกผสม"
จ.มีข้อถูกมากกว่า ๑ แต่ไม่เกิน ๓
pastedGraphic_5.pdf๘.ท่าหันในเวลาวิ่ง  กรณี ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง  ใช้คำบอกว่า “กลับหลัง-หัน” (คำบอกแบ่ง)  คำแนะนำสำหรับผู้ฝึกในการฝึกหัดข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.การฝึกหัดท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “กลับหลัง” เมื่อเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าอีกข้างตกถึงพื้นในก้าวถัดไป
ข.การฝึกหัดท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “กลับหลัง” เมื่อเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าข้างที่ตกถึงพื้นในคำบอกว่า “กลับหลัง” ตกถึงพื้นอีกครั้งในก้าวถัดไป
ค.การฝึกหัดท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “กลับหลัง” เมื่อเท้าข้างขวาตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าข้างขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง ในก้าวถัดไป
ง.การฝึกหัดท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “กลับหลัง” เมื่อเท้าข้างซ้ายตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าข้างซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งในก้าวถัดไป
จ.ข้อ ค.​และ ข้อ ง.ถูก แต่ข้อ ก. และ ข้อ ข. ผิดบางประการ

pastedGraphic_6.pdf


๙.ท่าถอดหมวก  ในกรณี หมวกเหล็ก หมวกยอด และหมวกกันอันตราย  กรณีที่ไม่ใช้สายรัดข้าง , หมวกทรงหม้อตาล ,หมวกแก็บ ทรงตึง และหมวกแก็ปทรงอ่อน  ในการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ขั้นตอนแรก : เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “ถอด-หมวก” (คำบอกแบ่ง)ให้ยกแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนกระชับศอกให้แนบชิดลำตัว หงายฝ่ามือขึนโดยให้นิ้วหัวแม่มือยกขึ้นตั้งฉากกับฝ่ามือทั้ง 4 ที่เหลือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นจับกระบังหมวก โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ทางด้านล่าง ส่วนนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน  วางทาบอยู่ทางด้านบนตรงแนวหางคิ้วขวา เปิดข้อศอกอยู่ระดับแนวไหล่
  ขั้นตอนที่สอง : นำหมวกมาวางครอบนิ้วหัวแม่มือซ้ายซึ่งตั้งอยู่โดยหันหน้าหมวกไปทางด้านขวาของลำตัวและให้ขอบหมวกด้านนอกลำตัววางอยู่บนนิ้วทั้งสี่ตรงข้อนิ้วมือที่หนึ่งจากนั้นใช้มือซ้ายจับขอบหมวกด้านนอกลำตัวไว้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่  มือขวายังคงจับอยู่ที่กระบังหมวก หรือปีกหมวก
          ขั้นตอนที่สาม : ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง  โดยทุกส่วนอยู่ในลักษณะท่าตรงเหมือนกับการปฏิบัติในขั้นตอนแรก
ข. ขั้นตอนแรก : เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “ถอดหมวก” (คำบอกรวด)ให้ยกแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนกระชับศอกให้แนบชิดลำตัว หงายฝ่ามือขึนโดยให้นิ้วหัวแม่มือยกขึ้นตั้งฉากกับฝ่ามือทั้ง 4 ที่เหลือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นจับกระบังหมวก โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ทางด้านล่าง ส่วนนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน  วางทาบอยู่ทางด้านบนตรงแนวหางคิ้วขวา เปิดข้อศอกอยู่ระดับแนวไหล่
  ขั้นตอนที่สอง : นำหมวกมาวางครอบนิ้วหัวแม่มือซ้ายซึ่งตั้งอยู่โดยหันหน้าหมวกไปทางด้านขวาของลำตัวและให้ขอบหมวกด้านนอกลำตัววางอยู่บนนิ้วทั้งสี่ตรงข้อนิ้วมือที่หนึ่งจากนั้นใช้มือซ้ายจับขอบหมวกด้านนอกลำตัวไว้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่  มือขวายังคงจับอยู่ที่กระบังหมวก หรือปีกหมวก
          ขั้นตอนที่สาม : ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง  โดยทุกส่วนอยู่ในลักษณะท่าตรงเหมือนกับการปฏิบัติในขั้นตอนแรก
ค. ขั้นตอนแรก : เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “ถอด-หมวก” (คำบอกแบ่ง)ให้ยกแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนกระชับศอกให้แนบชิดลำตัว หงายฝ่ามือขึนโดยให้นิ้วหัวแม่มือยกขึ้นตั้งฉากกับฝ่ามือทั้ง 4 ที่เหลือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นจับกระบังหมวก โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ทางด้านล่าง ส่วนนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน  วางทาบอยู่ทางด้านบนตรงแนวหางคิ้วขวา เปิดข้อศอกอยู่ระดับแนวไหล่
  ขั้นตอนที่สอง : นำหมวกมาวางครอบนิ้วหัวแม่มือซ้ายซึ่งตั้งอยู่โดยหันหน้าหมวกไปทางด้านขวาของลำตัวและให้ขอบหมวกด้านนอกลำตัววางอยู่บนนิ้วทั้งสี่ตรงข้อนิ้วมือที่หนึ่ง  มือขวายังคงจับอยู่ที่กระบังหมวก หรือปีกหมวก
          ขั้นตอนที่สาม : ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรงพร้อมกับใช้มือซ้ายจับขอบหมวกด้านนอกลำตัวไว้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่
ง. ขั้นตอนแรก : เมื่อสิ้นสุดคำบอกว่า “ถอดหมวก” (คำบอกรวด)ให้ยกแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนกระชับศอกให้แนบชิดลำตัว หงายฝ่ามือขึนโดยให้นิ้วหัวแม่มือยกขึ้นตั้งฉากกับฝ่ามือทั้ง 4 ที่เหลือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นจับกระบังหมวก โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ทางด้านล่าง ส่วนนิ้วที่เหลือเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน  วางทาบอยู่ทางด้านบนตรงแนวหางคิ้วขวา เปิดข้อศอกอยู่ระดับแนวไหล่
  ขั้นตอนที่สอง : นำหมวกมาวางครอบนิ้วหัวแม่มือซ้ายซึ่งตั้งอยู่โดยหันหน้าหมวกไปทางด้านขวาของลำตัวและให้ขอบหมวกด้านนอกลำตัววางอยู่บนนิ้วทั้งสี่ตรงข้อนิ้วมือที่หนึ่ง  มือขวายังคงจับอยู่ที่กระบังหมวก หรือปีกหมวก
          ขั้นตอนที่สาม : ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรงพร้อมกับใช้มือซ้ายจับขอบหมวกด้านนอกลำตัวไว้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่
จ. ข้อ ก. และ ข้อ ง. ถูก และข้อ ค. ผิดในบางประการ
pastedGraphic_7.pdf๑๐.ท่าหันในเวลาวิ่ง  ในกรณี ท่าขวาหันในเวลาวิ่ง  ใช้คำบอกว่า “ขวา-หัน” ตามคำแนะนำสำหรับผู้ฝึกตามแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า    ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.การฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้นอีกครั้ง ในก้าวถัดไป
ข.การฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” เมื่อเท้าขวาตกถึงพื้น และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้นในก้าวถัดไป 
ค.การฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” เมื่อเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าอีกข้างตกถึงพื้นในก้าวถัดไป
ง.การฝึกหัดท่าขวาหันในเวลาวิ่ง ให้ใช้คำบอกว่า “ขวา” เมื่อเท้าข้างใดข้างหนึ่งตกถึงพื้นก็ได้ และให้ใช้คำบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าข้างที่ตกถึงพื้น ในคำบอกว่า “ขวา” ตกถึงพื้นอีกครั้ง ในก้าวถัดไป

จ.ไม่มีข้อใดถูกต้องเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น