วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ที่ถูกส่งจาก App Thai Criminal Law

มาตรา ๑๕๗* ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

---------
* มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๒๔๗ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒)


พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น