วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สถิติข้อสอบอัยการ-อาญา

สถิติข้อสอบอัยการ-อาญา
อาญา สอบวันที่ 27 เมษายน 2551
ข้อ 1
ม.7 ผู้ใดกระทำความผิดดังระบุต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
อนุ 2 ทวิ - ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 282 และ 283
ม.10 ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดตาม ม.7(2) (3) มาตรา 8 มาตรา 9 ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทำนั้นอีก ถ้า
(1) ได้มีคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป
(2) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว
ม.283 เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด , วรรคสอง ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี
ม.309 ความผิดต่อเสรีภาพ
ม.295 ทำร้ายร่างกายของผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
ม.8 อนุ 5,7
ม.8 (ก.) ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร (ก) ผู้กระทำความผิืดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
อนุ 5 ความผิดต่อร่างกาย 295-297
อนุ 7 ความผิดต่อเสรีภาพ

ข้อ 2 สลับเด็กทารกผิดพรากผู้เยาว์
ม.59 กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
ม.72 บันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม จึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
ม.288 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ม.317 โดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
_______________________________________
ข้อ 3 แก้ไขใบมอบอำนาจ(ใบมอบอำนาจไม่ใช่เอกสารสิทธิฯ) , นำใบมอบอำนาจไปออกโฉนด
ม.188 เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ม.264 ทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร
ม.265 ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ
ม.268 ใช้เอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิด ม.264 265 266 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
ม.267 แจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
______________________________________
ข้อ 4 เจ้าพนักงานปลอมใบเสร็จรับเงิน
ม.147 เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย
ม.157 เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ม.161 เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น
ม.266(1) ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
ม.157 เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
______________________________________
ข้อ 5 พรากผู้เยาว์(อำนาจปกครองยังคงอยู่) ทำร้ายร่างกาย และทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ม.319 พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย
ม.295
ม.297(5)
ม.63
ข้อ 6 ยักยอกทรัพย์ ที่ไม่ใช่ ยักยอกทรัพย์สินตกเก็บได้ ต่อเสรีภาพ การติดตามเอาทรัพย์ตนคืน
ม.352 วรรคแรก - ครอบครองทรัพย์ที่เป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์
ม.352 วรรคสอง - ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดโดยประการอื่น หรือ เป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้
ม.309 - ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น
ม.339
ม.340
ม.337
ม.288,80
================================================================
อาญา สอบวันที่ 11 ธันวาคม 2548
ข้อ 1
ม.288
ม.358
ม.80
ม.288
ม.358
ม.60
ข้อ 2
ม.288
ม.81
ม.84
ม.326
ม.288,81,84
ม.86
ม.106
ข้อ 3 ฉ้อโกงให้ผู้อื่นถอนเอกสารสิทธิ (บัตรอิเลคทรอนิกส์) มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอ,ทำให้เสีย
ม.342(1) โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นแสดงข้อความเป็นเท็จ ทำให้บุคคลที่สามถอนเอกสารสิทธิโด
การแสดงเป็นคนอื่น
ม.269/6 มีไว้เพื่อออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อเสียหาย
ม.269/7 การกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อใช้ประโยชน์
ม.188 ทำลายซึ่งเอกสารของผู้อื่น โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ ปชช.
ม.358 ทำให้เสียหาย ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น
ข้อ 4 ตำรวจตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับที่บ้าน พ่อผู้ต้องหาบอกทางผิด แต่ตำรวจไม่เชื่อ พ่อผิดอะไร
ม.137 แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย
ม.189 ช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันไม่ใช่ความผิด
ลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น โดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใด
เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม
ข้อ 5
ม.337(1) - ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก
ความผิดฐานกรรโชกกระทำโดย ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือ
ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือ ขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น
ม.338 - ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน
โดยขู่เข็ญว่าเปิดเผยความลับ ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย
จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
ม.339(1)(3) - ลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป
(2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น
(3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้
(4) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ
(5) ให้พ้นจากการจับกุม

ข้อ 6
ม.301
ม.305(1)
ม.297
================================================================
อาญา สอบวันที่ 1 พฤษภาคม 2548
ข้อ 1
ม.
ม.
ม.
ม.
ม.
ข้อ 2
ม.
ม.
ม.
ม.
ข้อ 3
ม.
ม.
ม.
ข้อ 4
ม.
ม.
ม.
ม.
ข้อ 5
ม.
ม.
ม.
ม.
ข้อ 6
ม.
ม.
ม.
ม.


พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น