วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

Re: ร่าง ก่อนการประชุม 14 ก.ย.2554 รายละเอียดเกีี่ยวกับข้อมูลสวนสนามทั้งหมด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน รูปแบบการฝึกซ้อม


On Sep 10, 2554 BE, at 3:05 PM, jakky wrote:

ขอให้ช่วยกันพิจารณาและเติมเต็มหน่อย  พี่จักรกฤชฯ 


                          (ร่าง) KM ฝ่ายปกครอง ๑ บก.ปค.

การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบภายในหน่วย สำหรับชี้แจงในที่ประชุม ๑๔ ก.ย.๒๕๕๔

บก.ปค.

        การเตรียมการของ ฝ่ายปกครอง ๑ บก.ปค.

         ๑.ชี้แจงการประกอบกำลังพลในขบวนสวนสนาม

          ๒.ชี้แจงการเตรียมการเรื่องกำลังพล

๒.๑ การนัดหมายวันเวลาทำการฝึกซ้อม  วันที่ ๓ ต.ค.๒๕๕๔  นัดหมายประกอบกำลังครั้งแรกที่ลานศรียานนท์
         ๓.การสั่งการของ รอง ผบ.ตร.(พล.ต.อ.วัชรพล  ประสานราชกิจ)

เกี่ยวกับการเรื่องการปลุกเร้ากำลังพลว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของ 

ความคาดหวังของ ผบ.กองพัน  ที่จะเป็นผู้นำแต่ละกองพัน         ๔.เตรียมวีดีทัศน์และสื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการสวนสนาม

  วิดีทัศน์ สวนสนามปีที่ผ่านมา  ผ่าน Power Point

Website http://www.rpca.ac.th

         ๕.ขอหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อประสานงาน

กองพันที่ ๓ ผู้รับผิดชอบประสานงานทั่วไป  พ.ต.อ.

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินทาง 

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับธงชัย  การเดินทางมาของธงชัย   

รายนาม ผบ.พัน

  ผบ.ร้อย ๑ พัน 

ผบ.มว. ๑ ร้อย ๑ พัน.

ผบ.มว. ๒ ร้อย ๑ พัน.

ผบ.มว. ๓ ร้อย ๑ พัน.

ผบ.ร้อย ๒ พัน.


ผบ.มว. ๑ ร้อย ๒ พัน.

ผบ.มว. ๒ ร้อย ๒ พัน.

ผบ.มว. ๓ ร้อย ๒ พัน.-การปฏิบัติเกี่ยวกับธงชัย


         การเดินทางมา


การเดินทางกลับ

๖.พาชมอาคารที่พัก  และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติทั้งหมด๖.๑ อาคารสัมมนา ๘ ชั้น              สำหรับ กำลังพล ระดับชั้นสัญญาบัตร

                  ๖.๒ อาคารนอนนักเรียนอบรม            สำหรับ กำลังพล ระดับชั้นประทวน

                  ๖.๓ ลานปาณะดิษ

                  ๖.๔ เส้นทางเดินจากลานปาณะดิษถึงลานศรียานนท์

                  ๖.๕ ลานศรียานนท์

         การเตรียมการของฝ่ายปกครอง ๒ บก.ปค.

         ๑. เตรียมการรับกำลังพลในขบวนสวนสนามที่จะเข้าพักภายในอาคารที่พัก นอร.

         ๒. เตรียมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเข้าภายในอาคารที่พัก นอร.

บก.อก.

         ๑. เตรียมอาคารที่พักสำหรับรองรับกำลังพลขบวนสวนสนาม   อาคารสัมมนา 8 ชั้น  อาคารนอนกองร้อย

         ๒. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  ค่าที่พัก และ  ค่าอาหาร

         ๓. เตรียมความความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่ปฏิบัติในพิธี

๓.๑ ลานปาณะดิษ

  ๓.๒ เส้นทางเดินจากลานปาณะดิษไปยังลานฝึกศรียานนท์(ผ่านหน้ากองร้อยนักเรียนอบรม , กองร้อยที่ ๔ , กองร้อยที่ ๒ , เลี้ยวซ้ายผ่านข้างสระว่ายน้ำ) 

๓.๓ บริเวณลานศรียานนท์

  ๓.๔ ปะรำพิธีลานศรียานนท์

         ๔. เตรียมความพร้อมเรื่อง  รถจี๊ฟตรวจพลสวนสนาม

         ๕. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างขนาดใหญ่  Spot Light  ที่ลานศรียานนท์

         ๖. ประมาณการเรื่องการจัดหา  ไมโครโฟนไร้สายระยะไกลประสิทธิภาพสูง Wireless Microphone  สำหรับใช้ในขบวนสวนสนามปีหน้า

         ๗. เตรียมการแก้ไขปัญหากรณีน้ำท่วมขังลานฝึกศรียานนท์

         ๘. เตรียมวางแผนเรื่องที่นั่งสำหรับ ผู้บังคับบัญชา  แขกผู้มีเกียรติของ ตร. เช่น แขกชาวต่างประเทศ  เช่น อธิบดีกรมตำรวจอาเซียน

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

         1.การตรงต่อเวลา

                  -แต่ละกองพันเมื่อเริ่มเวลาทำการฝึกซ้อม 

หมู่เชิญธง      4       นาย

                           ผบ.พัน       1       นาย

                           ผบ.ร้อย         2       นาย

                           ผบ.มว.          6       นาย

                           กำลังพล    128        นาย

                  -นัดหมายการฝึกซ้อมแต่ละวัน  กรรมการจะตรวจจากจำนวนกำลังพลที่ร่วมปฏิบัติ

                  -วันจันทร์ที่   3 ต.ค.2554           เวลา 15.30 น.

                  -วันอังคารที่ 4 ต.ค.2554           เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันพุธที่       5 ต.ค.2554           เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค.2554         เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันศุกร์ที่     7 ต.ค.2554           เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันเสาร์ที่     8 ต.ค.2554           เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค.2554           เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันจันทร์ที่   10 ต.ค.2554         เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันอังคารที่ 11 ต.ค.2554         เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

                  -วันพุธที่       12 ต.ค.2554         เวลา 06.00 น.        เวลา 15.30 น.

        

         2.อุปกรณ์ประจำกาย

                  -อาวุธปืนเล็กยาว    

  -ถุงมือที่ใช้ในการปฏิบัติทั้งหมด

         3.ความพร้อมของกำลังพล

                  3.1 แต่ละกองพันประกอบด้วย

                           3.1.1 หมู่เชิญธง      4       นาย

                           3.1.2 ผบ.พัน          1       นาย

                           3.1.3 ผบ.ร้อย         2       นาย

                           3.1.3 ผบ.มว.          6       นาย

                           3.1.4 กำลังพล        128   นาย

 

         4.ความเข้มแข็ง

                  ท่าการปฏิบัติ

         5.ความถูกต้องของท่าทาง

                  ท่าการปฏิบัติ  ความพร้อมเพรียง ความแข็งแรง

         6.ระเบียบวินัยของกำลังพล

                  ความตั้งใจในการฝึก

                  ความไม่กระด้างกระเดื่อง

 

รูปแบบการฝึกซ้อม

         แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

         1.การฝึกกำลังพลในขบวนสวนสนาม

                  เน้นการปฏิบัติในท่าอาวุธ   

             1.ท่าอยู่กับที่  

1.ท่าหันอยู่กับที่       ท่าซ้ายหัน(2 จังหวะ) ท่าขวาหัน(2 จังหวะ)

                           2.ท่าแบกอาวุธ(2 จังหวะ) – ท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ(3 จังหวะ)

                           3.ท่าวันทยาวุธ(2 จังหวะ) – ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ(3 จังหวะ)

                           4.ท่าติดดาบ  (8 จังหวะ) – ท่าปลดดาบ(8 จังหวะ)

                  2.ท่าเคลื่อนที่

                           1.ท่าเดินสวนสนาม  

2.การฝึกซ้อมของหมู่เชิญธงชัย

1.ท่าอยู่กับที่   ท่ายกธง

2.ท่าถือจังธง

3.การฝึกซ้อมของผู้ใช้กระบี่ในขบวนสวนสนาม


1.ผู้ทำหน้าที่ ผบ.พัน

2.ผู้ทำหน้าที่ ผบ.มว. , ผบ.ร้อย 


 ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานปาณะดิษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น