วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
ประมวลกฎหมายลักษณะความอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๑-๑๕
ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
หมวด ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๑๖
หมวด ๒ อำนาจสืบสวนและสอบสวน มาตรา ๑๗-๒๑
หมวด ๓ อำนาจศาล มาตรา ๒๒-๒๗
ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมวด ๑ การฟ้องคดีอาญา มาตรา ๒๘-๓๙
หมวด ๒ การฟ้องคดีแพ่งและเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มาตรา ๔๐-๕๑
ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา
หมวด ๑ หมายเรียก มาตรา ๕๒-๕๖
หมวด ๒ หมายอาญา
ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๕๗-๖๕
ส่วนที่ ๒ หมายจับ มาตรา ๖๖-๖๘
ส่วนที่ ๓ หมายคับ มาตรา ๖๙-๗๐
ส่วนที่ ๔ หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย มาตรา ๗๑-๗๖
ลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว
หมวด ๑ จับ ขัง จำคุก มาตรา ๗๗-๙๐
หมวด ๒ ค้น มาตรา ๙๑-๑๐๕
หมวด ๓ ปล่อยชั่วคราว มาตรา ๑๐๖-๑๑๙ ทวิ
ภาค ๒ สอบสวน
ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๑๒๐-๑๒๙
ลักษณะ ๒ การสอบสวน
หมวด ๑ การสอบสวนสามัญ มาตรา ๑๓๐-๑๔๗
หมวด ๒ การชันสูตรพลิกศพ มาตรา ๑๔๘-๑๕๖
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง มาตรา ๑๕๗-๑๗๑
ลักษณะ ๒ การพิจารณา มาตรา ๑๗๒-๑๘๑
ลักษณะ ๓ คำพิพากษาและคำสั่ง มาตรา ๑๘๒-๑๙๒
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
หมวด ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๑๙๓-๒๐๒
หมวด ๒ การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ มาตรา ๒๐๓-๒๑๕
ลักษณะ ๒ ฎีกา
หมวด ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๒๑๖-๒๒๔
หมวด ๒ การพิจารณา คำพิพากษาและคำสั่งชั้นฎีกา มาตรา ๒๒๕

ภาค ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๒๒๖-๒๓๑
หมวด ๒ พยานบุคคล มาตรา ๒๓๒-๒๓๗ ตรี
หมวด ๓ พยานเอกสาร มาตรา ๒๓๘-๒๔๐
หมวด ๔ พยานวัตถุ มาตรา ๒๔๑-๒๔๒
หมวด ๕ ผู้เชี่ยวชาญ มาตรา ๒๔๓-๒๔๔/๑
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
หมวด ๑ การบังคับตามคำพิพากษา มาตรา ๒๔๕-๒๕๑
หมวด ๒ ค่าธรรมเนียม มาตรา ๒๕๒-๒๕๘
ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ มาตรา ๒๕๙-๒๖๗
บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
กฎกระทรวง
• กระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗


พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น