วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แก้ไขใหม่ป.วิ.อาญา

แก้ไขใหม่ป.วิ.อาญา
  ม.๒(๔)ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง
ม.๒(๑๒)กระบวนไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหา
ม.๕ ผู้มีอำนาจจัดการแทน
(๑)ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล เฉพาะซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ
(๒)ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีภริยา เฉพาะความผิดซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้
(๓)ผู้จัดการหรือผู้แทน เฉพาะความผิดที่
ม.๖ ผู้เยาวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม , บุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ฯไม่มีผู้อนุบาล  ,​ไม่สามารถจะทำการตามหน้าที่ได้   มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผู้เยาว์ , คนไร้    ซึ่ง ญาติ , ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศษลขอให้เป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ม.๗/๑ มีสิทธิแจ้งหรือให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม
ม.๑๔  ระหว่างสอบสวน ไต่สวนฯ พิจารณา  ผู้ต้องหา,จำเลยเป็นผู้วิกลจริตและไม่สามารถต่อสู้คดีได้
ม.๑๘  มีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิด ภายในเขตอำนาจของตน
ปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อความสะดวก ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับ
ม.๑๙ ไม่แน่ว่าการกระทำความผิดในกระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่
ส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่ง
ต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าหนึ่งท้องที่ขึ้นไป
มีหลายกรรม กระทำลงในท้องที่ต่างๆกัน
ผู้ต้องหากำลังเดินทาง
ผู้เสียหายกำลังเดินทาง
-จับผู้ต้องหาได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจ
-จับผู้ต้องหายังไม่ได้ คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำความผิดอยู่ก่อนในเขตอำนาจ
ม.๒๐ มีโทษตาม กม.ไทย กระทำลงนอกราชอาณาจักร 
กรณีจำเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้ีมีอำนาจสอบสวนในระหว่างรอคำสั่ง อสส. 
-ผู้ต้องหาถูกจับในเขตอำนาจ
-รบ.ประเทศอื่น , บุคคลได้รับความเสียหาย ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
**อำนาจศาล
ม.๒๒ ความผิดเกิด อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดในเขตอำนาจของศาล ให้ชำระที่ศาลนั้น
-จ/ลมีถิ่นที่อยู่หรือถูกจับ เมื่อพงส.ทำการสอบสวนในท้องที่นอกเขตศาลนั้น
-ความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรให้ชำระคดีที่ศาลอาญา ถ้าการสอบสวนได้กระทำลงท้องที่ใดก็ให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วย
ม.๒๓ ศาลแต่สองศาลต่างมีอำนาจชำระคดี  โจทก์หรือจ/ล ร้องขอให้โอนคดีไปชำระที่ศาลอื่น
ม.๒๔ ความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกัน
-ความผิดหลายฐานกระทำลงโดยผู้ต้องหาคนเดียว / ผู้กระทำผิดหลายคนเกี่ยวพันกันในการกระทำผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐาน  ตัวการ ผู้สมรู้ หรือรับของโจร
-กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกัน

****************************************************************************
ป.อาญา
ม.๓๒๖ ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม  เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเหยียดหยาม
ม.๓๒๗ ใส่ความผู้ตาย
ม.๓๒๘ กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษร
ม.๓๒๙ แสดงความคิดเห็น -เพื่อความชอบธรรมในการป้องกันตน,ป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม
-ฐานะเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่
-ติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ
-แจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น