วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เตรียมการตรวจงานจเรตำรวจ

เตรียมการตรวจงานจเรตำรวจ
แบบและวิธีการตรวจราชการ
ของสำนักงานจเรตำรวจ
"4 ด้าน 12 กิจกรรม 26 ตัวชี้วัด"

1)ด้านการปกครองบังคับบัญชา
1.1 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานความเป็นอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชา(3 ตัวชี้วัด)
1.2 การดูแลเอาใจใส่เรื่องค่าตอบแทน(2 ตัวชี้วัด)
1.3 ฝึกอบรมอุดมคติของตำรวจ -วินัย(2 ตัวชี้วัด)
1.4 การส่งเสริมจริยธรรม,ให้คำปรึกษา(2 ตัวชี้วัด)
2)ด้านการปรับปรุงสถานที่
2.1 การจัดทำป้ายและผังแสดงที่ตั้งหน่วย(3 ตัวชี้วัด)
2.2 ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ พ.ท.(4 ตัวชี้วัด)
3)ด้านการบริหารในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 การปฏิบัติงานอำนวยการทั่วไป (5 ตัวชี้วัด)
3.2 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (2 ตัวชี้วัด)
4)ด้านการพัฒนาตำรวจและครอบครัว
4.1 การพัฒนาสุขภาพและร่างกาย (4 ตัวชี้วัด)
4.2 การพัฒนาความคิด (2 ตัวชี้วัด)
4.3 การพัฒนาจิตใจ (1 ตัวชี้วัด)
4.4 การติดตามการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา (2 ตัวชี้วัด)

Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น