วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลำดับขั้นตอนของหมู่ธงชัย ขั้นตอนการเชิญธงชัยประจำพลับพลาพิธีด้านหน้า

ลำดับขั้นตอนของหมู่ธงชัย ขั้นตอนการเชิญธงชัยประจำพลับพลาพิธีด้านหน้า

- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง
"ขบวนสวนสนาม ทำความเคารพธงชัย" ผู้เขิญธงฯ ปฏิบัตินำธงมาใส่ช่องยึด
"ตรงหน้าระวัง ....... วันทยาวุธ" หมู่ธงชัยฯ หน้าเดินออกมา ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ แล้วเป็นเพลงบรรเลง
- เดินออกมาถึงแนวเส้นที่กำหนด ซอยเท้าปรับรูปขบวน แล้วรอ-กลองเปิ้ล ออกเดินมาบริเวณด้านหน้าพลับพลาที่ประทับพร้อมกันทั้ง 6 ธง
- เดินมาถึงจุดด้านหน้า ต่างปรับรูปแบบขวาซ้ายหัน หันหน้าไปทางพลับพลาพิธี รอ-กลองเปิ้ล แล้วหยุดโดยอัตโนมัติ
- ผู้เชิญธงชัย ปฏิบัติในท่าเรียบอาวุธโดยอัตโนมัติ
- ผู้ตามธงชัย รร.นรต. สั่ง "หมู่ธงชัย ทำความเคารพธงชัยฯ" ผู้เชิญธงฯ ปฏิบัติในท่ายกธงด้านข้างลำตัว
"ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ" ผู้เชิญธงฯ หน้าเดินออกมา , ผู้เคียงธงฯปฏิบัติในท่าวันทยาวุธจังหวะสุดท้าย ผู้ตามธงวันทยาหัตถ์ (ไม่มีเพลงบรรเลง)
- ผู้เชิญธงชัยฯ เดินมาปรับรูปขบวน ขวาซ้ายหันแล้วเดินขึ้นพลับพลาพิธีด้านหน้า
เมื่อปรับรูปขบวนเสร็จ ซอยเท้าแล้วตบเท้า 3 ก้าวถึงจุดประทับธงชัย แล้วผู้เชิญธงชัย ปฏิบัติในท่าเรียบอาวุธ
- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ขบวนสวนสนาม เรียบอาวุธ"
ผู้เชิญธงชัยฯ ยืนทางตรงเฉยๆ
ผู้เคียงธง ปฏิบัติในท่าเรียบอาวุธกลับสู่ท่าตรง
ผู้ตามธง ปฏิบัติท่ามือลง อยู่ท่าตรง

-------ขั้นตอนการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ------------
-----------กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเสร็จ---------------
-----------ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้โอวาท-----

- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ขบวนสวนสนาม ทำความเคารพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"
ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ" ดุริยางค์บรรเลงมหาฤกษ์
ผู้เคียงธงฯ ปฏิบัติท่าวันทาวุธจังหวะสุดท้าย
ผบ.ขบวนสั่ง "เรียบ.....อาวุธ" ผู้เคียงธงฯ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธกลับสู่่ท่าตรง

- ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง
"ขบวนสวนสนาม ทำความเคารพธงชัย" ผู้เชิญธงฯ ปฏิบัติในท่ายกธง ข้างลำตัว
"ตรงหน้าระวัง ........ วันทยาวุธ" ผู้เชิญธงฯ เดินถอยหลัง 3 ก้าวแล้วซอยเท้าขวาซ้ายหัน แล้วออกเดินมาปรับรูปขบวนด้านหน้า แล้วรอ-กลองเปิ้ล ตบเท้าก้าวเดินออกมา
ผู้เคียงธงฯ ปฏิบัติท่าวัทยาวุธจังหวะสุดท้าย
ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติและเพลงให้จังหวะต่อ
- ผู้เชิญธงฯ เดินกลับเข้ามาในแถว ซอยเท้ากลับหลังหันแล้วซอยเท้า ผู้ตามธง รร.นรต.สั่งแถวหยุด
ผู้เชิญธงฯ แถวหยุดและนำธงลงโดยอัตโนมัติพร้อมกัน
- ผู้ตามธงชัย รร.นรต. สั่ง "หมู่ธงชัย เรียบอาวุธ" ผู้เคียงธงฯ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธกลับสู่ทางบ่าอาวุธ
ผู้เชิญธงฯ ปฏิบัตินำธงมาใส่ช่องยึดสายคล้องธง
*****เพลงยังบรรเลงอยู่*******
- หมู่ธงชัยซอยเท้า แล้วปรับรูปขบวนขวาซ้ายหันเพื่อเดินกลับเข้าในแถวของตนเอง ผู้ตามธงฯรร.นรต.สั่งหน้าเดิน *****เพลงยังบรรเลงอยู่*****
- ออกเดินมาถึงจุดที่กลับเข้าแถว รอ-กลองเปิ้ล แล้วเดินกลับเข้าในแถว
- มาถึงจุดด้านหน้ากองพันของตนเองแล้ว รอ-กลองเปิ้ล แล้วหยุด ****พร้อมกับเพลงมหาฤกษ์******
- ผู้บังคับขบวนสวนสนาม สั่ง "ขบวนสวนสนาม เรียบอาวุธ"

-------เสร็จสิ้นขั้นตอนของหมู่ธงชัยฯ ในการเชิญธงประจำพลับพลาพิธีด้านหน้า--------


ขั้นตอนการฝึกซ้อม

ซ้อมอยู่กับที่
ก.นายตำรวจผู้รักษาธง
1) ท่าถือธง 8 จังหวะ
2) ท่าธงลง
3) ท่ายกธงด้านข้างลำตัว
4) ท่าถือธงเดินสวนสนาม
5)

ข.นายตำรวจเคียงธง
1) ท่าวันทยาวุธจากท่าตรง
2) ท่าวันทยาวุธจากท่าบ่าอาวุธ
3) ท่าเรียบอาวุธกลับสู่ท่าตรง
4) ท่าเรียบอาวุธกลับสู่ท่าบ่าอาวุธ
5) ท่าสวนสนาม. มือขวาที่ถือกระบี่สัมพันธ์กับเท้าซ้าย

ค.นายตำรวจตามธง
1) ท่าวันทยาหัตถ์
2) การช่วยเหลือปรับธง
3)
4)
พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น