วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Vocab of U.

-Judge Trainee ผู้ช่วยผู้พิพากษา
-The office of Judiciary สนง.ศาลยุติ
-The Secretary-General of the Office of the Juduciary เลขาธิการ
-The Judicial Administration
Commissioners คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
-The Commission of Judicial Service คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติ
-The Proha

-Act of Parliament,Act พระราชบัญญั
-Royal Decree พระราชกฤษฏีกา
-Emergency Decree พระราชกำหนด
-Resolution of the cabinet มติครม.
-Marial Law กฏอัยการศึก
-Criminal Law กม.อาญา
-Civil Law กม.แพ่ง
-Ministerial Regulation กฏกระทรวง
-Regulation ระเบียบ
-Rule ข้อบังคับ
-Order คำสั่ง
-Chapter หมวด
-Section มาตรา
-Subsection อนุมาตรา
-Provision บทบัญญัติ
-Enact ตราขึ้น

-Attorney-general อัยการสูงสุด
-The Office of the Attorney-general สำนักงานอัยการสูงสุด
-The National Counter Corruption Commission (NCCC) ปปช.

-plaintiff โจทก์
-defendant จำเลย
-witness พยานบุคคล
-offences ความผิด
-plaint คำฟ้อง
-entry of plaint วันยื่นฟ้อง
-service of the summonsส่งหมายเรียก
-judgment มีคำพิพากษา
-settlement of issue ชี้สองสถาน
-plea คำให้การ
-meterial evidence
-default of appearance
-default of answer
-void
-voidable
-preliminary hearing
-procedure
-adverse witness
-premeditation
Sent from my iPod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น