วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กม.ล้มละลาย สรุปจากจูริส หน้า ๓๗

กม.ล้มละลาย สรุปจากจูริส หน้า ๓๗
-การฟ้องคดีโดยเจ้าหนี้มีประกัน ม.๑๐
เจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้แล้วเอาที่ดินของตนมาจำนองไว้เป็นประกัน แต่ถ้าทรัพย์สินที่จำนอง จำนำ หรือที่อยู่ในสิทธิยึดหน่วงของเจ้าหนี้เป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่กรณีเจ้าหนี้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน
การพิจารณาว่าโจทก์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันหรือไม่ จะต้องพิจารณาในวันที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาล
"แม้ต่อมาภายหลังโจทก์ยื่นฟ้องคดนี้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จะมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว ก็ไม่ทำให้โจทก์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกันในวันที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีล้มละลายแต่อย่างใด" / สมุดเงินฝากธนาคารเป็นเพียงหลักฐานการฝากและถอนเงิน ไม่ใช่สิทธิซึ่งมีตราสาร ดังนี้ การกู้เงินและมอบสมุดเงินฝากธนาคารให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน จึงไม่ใช่การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร ผู้ให้กู้จึงไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน / การที่ผู้จะซื้อครอบครองที่ดินตามสัญญาจะซื้อขาย ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกัน / บุริมสิทธิในมูลจ้างทำงานเป็นการงานบนอสังหาริมทรัพย์ตาม ปพพ.มาตรา ๒๘๖ ซึ่งต้องทำประมาณราคาไปจดทะเบียนก่อนเร่ิมลงมือทำการก่อสร้าง / เจ้าหนี้จำนอง เป็นเจ้าหนี้มีประกัน แม้โอนทรัพย์ที่จำนองไปแล้ว ก็ถือว่าผู้รับจำนองเป็นเจ้าหนี้มีประกันของผู้รับโอนทรัพย์นั้น โดยมีบุริมสิทธิไม่เกินวงเงินจำนองพร้อมดอกเบี้ย / ปัญหาว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้มีประกัน หรือไม่ เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การบรรยายฟ้องของเจ้าหนี้มีประกัน ต้องกล่าวในฟ้องว่าถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันหรือตีหลักประกันมาในฟ้องฯ จึงเป็นฟ้องที่ชอบ มิฉะนั้น ศาลไม่รับไว้พิจารณา / ระบุเพียงว่าให้มีอำนาจขอรับชำระหนี้คดีล้มละลายไม่ถือว่าเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีล้มละลายด้วย

กม.ล้มละลาย
การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีล้มละลาย ถ้าระบุเพียงว่าให้มีอนำาจขอรับชำระหนี้คดีล้มละลาย ไม่ถือว่าเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีล้มละลายด้วย / หนังสือมอบอำนาจระบุมอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่ง โดยหนี้ที่มาฟ้องในคดีล้มละลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งสามัญมาแล้ว โจทก์มีความจำเป็นต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งสามัญอีก คดีล้มละลายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคดีแพ่ง แม้โจทก์ไม่ได้ระบุให้ชัดแจ้งว่ามอบอำนาจให้ฟ้องคดีล้มละลายก็น่าจะหมายถึงฟ้องคดีล้มละลายได้

พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง
ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง ๑ (กองร้อยที่ ๔)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น